Kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2020


 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG MẠO KHÊ

Số: 6 /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Mạo Khê, ngày 01 tháng 6  năm 2020

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2020

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Mạo Khê;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ phường Mạo Khê;

            Trung tâm HTCĐ phường Mạo Khê xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 06/2020 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

- Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp Covid - 19 do chủng virus mới Corona gây lên trên địa bàn 

- Phối hợp các ban ngành tuyên truyền tổ chức các biện pháp dãn cách xã hội, các Hoạt động từ thiện trong đợt dịch covid 19

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ phường Mạo Khê.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 24 khu phố trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Mạo Khê.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 26/5/2020 đến 25/6/2020

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa 24 khu phố và hội trường UBND phường Mạo Khê, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 6 năm học 2019-2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Mạo Khê nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 24 khu phố trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong phường Mạo Khê.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 6 năm học 2019-2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ phường Mạo Khê.

            - UBND phường Mạo Khê.

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ phường Mạo Khê

P.GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

                  Phạm Phương Dung

 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu