Một số Website hữu ích


I. Du lịch Đông Triều               http://dulichdongtrieu.vn/vn

II. Xúc tiến đầu tư Đông Triều http://xuctiendautudongtrieu.vn/

 

Hội khuyến học Việt Nam             http://www.hoikhuyenhoc.vn/

1. Tài liệu BDTX            http://taphuan.moet.gov.vn

2.  Lược đồ SKG            http://ldsgk.net

3.  PGD Đông Triều       https://dongtrieu.edu.vn

4. Văn bản chỉ đạo          http://vanban.moet.gov.vn

5. Cổng TTĐT Đông Triều      http://v1.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/thixadongtrieu/Trang/default.aspx

6. Bộ GD&ĐT                 http://www.moet.gov.vn

7. Báo GD&TĐ               http://www.giaoducthoidai.vn

8. Kho phần mềm miễn phí        http://khophanmem.vn

9. Diễn đàn bạc liêu  http://diendanbaclieu.net/diendan/forum.php

10. Công ty than Mạo Khê http://thanmaokhe.vn/

11. Trung tâm Y tế than Mạo Khê http://www.ytethanmaokhe.com/

12. Cổng thông tin điện tử Phường Mạo Khê                            https://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongmaokhe