Kết quả hoạt động 4 năm 2020


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG MẠO KHÊ

Số: 4 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Mạo Khê, ngày 25  tháng 4 năm 2020

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2020

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 4/2020

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.              

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có khu chưa được đông đủ.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

          3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

1

 

20

Tư pháp, Công an, Hội luật gia…

 

b, Giáo dục sức khỏe

3

Từ 26/3 đến 25/4

248

Câu lạc bộ dưỡng sinh phường, TT HTCĐ phường…

 

c, Giáo dục môi trường

2

45

 Công ty Hải Yến

 

d, Văn hóa xã hội

2

248

Câu lạc bộ dưỡng sinh phường, Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

1

69

Hội Nông dân phường

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

1

120

Đoàn TN 24 khu phố, các trường học trên địa bàn....

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

18

468

Giải bóng đá Công Ty Hà Lan, Đoàn TN, các trường học, Văn nghệ chào mừng thị xã Đông Triều…

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

11

268

Doanh nghiệp, CLB trên địa bàn, Đoàn TN…

 

 

Số tin bài

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

48

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh phường

           

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 5/2020

1. Dự kiến các hoạt động

- Phối hợp với UBND Phường Mạo Khê, trường THCS Mạo Khê II mở lớp tin học văn phòng, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho cán bộ, nhân dân khu phố trong phường.

- Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp Covid - 19 do chủng virus mới Corona gây lên trên địa bàn 

- Phối hợp các ban ngành tuyên truyền tổ chức các biện pháp dãn cách xã hội, các Hoạt động từ thiện trong đợt dịch covid 19

2. Thời gian tổ chức:

- Tháng 5 năm 2020

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND phường

- TT HTCĐ phường Mạo khê thực hiện.

- TT HTCĐ phường Mạo khê phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ phường, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ phường Mạo Khê

P.GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

                  Phạm Phương Dung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu