Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số: 06/2019/TT-BGDĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 18/06/19
Số 125 TB-BGDĐT Số 125 TB-BGDĐT THÔNG BÁO SỐ 01 Điều chỉnh ngày tổ chức Lễ phát động và Kế hoạch tổ chức Vòng thi trắc nghiệm Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 13/04/18
Số 36 2017 TT-BGDĐT Số 36 2017 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 13/04/18
Số 19/2017/TT-BGDĐT Thông tư 19 2017 TT-BGDĐT ngày 28 7 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục 30/08/17
Số 02/2017/TT-BNV TT Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 30/08/17
44/2014-TT-BGDĐT Thông tư số 44 2014-TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã 30/08/17
Số 2161-QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 22/07/17
Số 1224/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo 22/07/17
Số 13/2017/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp ​chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập 22/07/17
Số 2295 QĐ-TTg Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 27/03/17
Số:117/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” 27/03/17
Số: 01/2017/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân 27/03/17
Số 69-NQ/BCSĐ NQ thực hiện Chỉ thị số 05-CT TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 27/03/17
88201 QD491TTG Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới: QĐ Thủ tướng chính phủ về xây dựng nông thôn mới 27/09/16
88202 QD491TTG QĐ Thủ tướng chính phủ về xây dựng nông thôn mới 27/09/16
1371_3314 BGDDT_GDTX Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 09/08/16
Số: 4163/BGDĐT-GDTX V v hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 28/06/16
Số: 3319 LĐTBXH-ATLĐ V v nghi viec khong huong luong va nghi om dau doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va nguoi lao dong 19/01/16
so 35 2015 TT-BGDDT Huong dan cong tac thi dua, khen thuong nganh Giao duc 19/01/16
Số 45/2003NĐCP Bo luat lao dong ve thoi gio lam viec, thoi gio nghi ngoi va an toan lao dong, ve sinh lao dong 19/01/16
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 60 mục.
trong 3